Badanie jednego z francuskich instytutów pokazuje wyraźny skręt Europejczyków w stronę prawicy, zwłaszcza jeśli chodzi o najmłodszą część populacji. W czterech zachodnioeuropejskich państwach objętych badaniem, blisko 41 procent respondentów pomiędzy 18. a 24. rokiem życia zaklasyfikowało swoje poglądy właśnie jako „prawicowe”.

Pismo „Wszystko co najważniejsze” przytacza wyniki badania przeprowadzonego przez francuski think-tank Fondapol. Objęło ono swoim zasięgiem cztery państwa Europy Zachodniej: Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy. Jego rezultaty nie pozostawiają wątpliwości, że nawet w tej części naszego kontynentu wyraźnie zmieniają się nastroje polityczne.

Według uśrednionych wyników sondażu we wszystkich wymienionych wyżej krajach 39 proc. respondentów określiło swoje poglądy jako prawicowe, 27 proc. jako lewicowe, natomiast 20 proc. sytuuje samych siebie w centrum sceny politycznej. Pozostałe 14 proc. nie potrafi sklasyfikować swoich poglądów, tym niemniej osoby te krytycznie podchodzą co obecnego funkcjonowania demokracji.

Największy odsetek prawicowców ma mieszkać we Włoszech, bo taką deklarację poczyniło 44 proc. respondentów wobec 31 proc. identyfikujących się z lewicą. W Wielkiej Brytanii prawicowców jest 40 proc. (25 proc. to lewicowcy) we Francji prawicowców jest 38 proc. (kontra 24 proc.), natomiast w Niemczech 36 proc. (26 proc. badanych utożsamia się z poglądami lewicowymi).

Interesujące wydają się być zwłaszcza odpowiedzi najmłodszej generacji Europejczyków. We wszystkich objętych badaniem krajach blisko 41 proc. respondentów identyfikuje się z prawicą, natomiast tylko 26 proc. sytuuje się na prawicy. Powyższe wartości są podobne w przypadku przedziału wiekowego od 25 do 34 lat. W tej drugiej grupie 41 proc. deklaruje poglądy prawicowe, natomiast lewicowe już tylko 22 proc.

Takie odpowiedzi są z pewnością następstwem kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Blisko 60 proc. respondentów zgodziło się bowiem ze stwierdzeniem, że w ich krajach jest zdecydowanie za dużo imigrantów, a przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych. Dodatkowo sprzeciw wobec napływu cudzoziemców dominuje we wszystkich poszczególnych grupach wiekowych.

Na podstawie: wszystkoconajwazniejsze.pl.