Informacja o agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która obiegła świat rankiem 24 lutego, okazała się dla większości Europejczyków wielkim szokiem. Dla Polaków jednak od razu stało się jasne, że na naszych oczach zmienia się oto kształt porządku międzynarodowego i otwiera się nowy etap w historii Europy Wschodniej.

Rosja zarówno dla Polski, jak i Ukrainy od zawsze była przeciwnikiem. Agresorem, wrogim imperium, które wyrosło na obcych nam podstawach cywilizacyjnych i które zawsze od początku swojego istnienia starało się zagrozić naszemu bezpieczeństwu oraz sposobowi życia. Dlatego z ogromnym zdziwieniem odebraliśmy wypowiedzi polityków i intelektualistów związanych głównie ze środowiskiem „alt-rightu”, którzy od początku inwazji aktywnie komentują ten temat w swoich podcastach, wpisach i artykułach. Sugerują nam, że wobec działań Władimira Putina powinniśmy milczeć lub wprost je zaakceptować.

To niedopuszczalne.

Takie głosy uznajemy za ugruntowane w kulturze anglosaskiej i zachodniej imperialistyczne przekonanie o własnej wielkości i prawie do układania życia mniejszym narodom. To tak samo mylne przekonanie, jak i mylna jest wasza wiedza na temat Rosji. Znamy to państwo znacznie lepiej od tego co Wam powiedział Dugin i spółka. Rosja to nie jest państwo narodowe. Rosja nie zbawi Europy i świata. Trzeci Rzym już dawno zgnił i zdechł. Rosja dziś to wiecznie głodny, wieloetniczny potwór, który wzorem mongolskich chanów chce poszerzać swoje terytorium tylko dla siebie i dla wspierającej ją warstwy oligarchicznych bonzów.

Ludzie, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach prowadzących od lat imperialistyczną polityk zagraniczną, myślą, że rozumieją problemy naszej części. Tak nie jest. De facto zaślepia ich pryzmat własnych doświadczeń. Łączy to wielkie korporacje, które wprowadzają w naszych krajach politykę LGBT i niżej wymienionych nacjonalistów, którzy chcą za nas układać politykę bezpieczeństwa.

Ludzie, którzy żyją w prowadzących imperialistyczną politykę krajach myślą, że rozumieją problemy naszej części świata. De facto widzą je przez pryzmat własnego doświadczenia, jak m.in. problemy rasowe i kapitalizm wprowadzający tęczowo-różowe pedalstwo. Zarówno przybyłe z zachodu korporacje, organizacje, jak i nacjonaliści mają skłonność do pouczania nas jaką politykę powinniśmy prowadzić.
Na ironie zakrawa fakt, że ludzie, którzy nie potrafią walczyć w swoich własnych krajach, chcą uczyć nas, zamiast zająć się najpierw własnym podwórkiem.

Rosja, podobnie jak Stany Zjednoczone i Chiny, to imperium. Wszystkie imperia są takie same i tak samo w pogardzie mają niezależność mniejszych państw i poszanowanie ich interesów. Żadne z tych imperiów nie są przyjaciółmi państw narodowych. Jednakże różnica pomiędzy USA a Rosją jest taka, że to w wyniku działań Rosji giną nasi przyjaciele, bracia i towarzysze ze Wschodu, a nasz kraj po raz kolejny znalazł się w stanie zagrożenia.

Dlatego wzywamy poniższe osoby, które publicznie deklarowały w ostatnich dniach swoje poparcie dla Władimira Putina i jego agresywnej polityki do przyjęcia retoryki antyimperialistycznej i wyrażenia wsparcia dla mniejszych narodów i Polski w imię której niejednokrotnie maszerowaliście na Marszu Niepodległości. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni uznać Was za wrogów państw narodowych, zjednoczonej Europy i persona non-grata. Zapewniamy, że stanowisko to będziemy egzekwować stanowczo z użyciem wszystkich dostępnych nam środków.

Do wiadomości

1. Eric Striker – National Justice Party
2. Mark Collett – Patriotic Weekly Review/NoWhiteGuilt
3. Keith Woods
4. Mike Peinovich
5. Joel Davis
6. Marian  Kotleba – Ludova Strana Nase Slovensko
7 . Nick Griffin
8. Morgoth Review
9. Gregory Conte
10. Forza Nuova

Oraz wszyscy inni, którzy oficjalnie wspierają propagandę Putina

Autonomiczni Nacjonaliści / portal Autonom.pl

Miesięcznik Narodowo-Radykalny „Szturm”

Obóz Narodowo-Radykalny

Stowarzyszenie „3 Droga”

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”

– – –

Statement on the scandalous statements by representatives of Western nationalist thought on the Russian invasion of Ukraine

The news of the aggression of the Russian Federation’s armed forces against Ukraine, which traveled around the world on the morning of February 24, came as a great shock to most Europeans. For Poles, however, it immediately became clear that before our eyes the shape of the international order was changing and a new stage was opening in the history of Eastern Europe.

Russia has always been an enemy to both Poland and Ukraine. An aggressor, a hostile empire that grew on the foundations of a civilization alien to us, and which always and from the very beginning of its existence tried to threaten our safety and way of life. Therefore, we were very surprised to hear the statements of politicians and intellectuals related mainly to the „alt-right” community, who have been actively commenting on this topic on their podcasts, posts and articles from the very beginning of the invasion. They suggest to us that we should remain silent about the actions of Vladimir Putin or simply accept them.

This is unacceptable.

We recognize such voices as those grounded in Anglo-Saxon and Western imperialist convictions of their self-proclaimed greatness and right to order the lives of smaller nations. This is as mistaken a conviction, as you are mistaken about Russia. We know this country much better than what Dugin et al. told you. Russia is not a nation-state. Russia will not save Europe and the world. The Third Rome has long since rotten and died. Russia today is an eternally hungry, multi-ethnic monster, which, like the Mongol khans, wants to expand its territory only for itself and for the oligarchic moguls that support it.

People who live in the United States, Great Britain and other countries that have pursued imperialist foreign policy for years think they understand the problems of our part of the world. It isn’t so. In fact, they are blinded by the prism of their own experiences. All of it is united by large corporations that introduce LGBT policies in our countries, and the nationalists listed below, who want to create a security policy for us. It’s ironic that people who cannot fight in their own countries want to educate us instead of first taking care of their own backyard.

Russia, like the United States and China, is an empire. All empires are the same, and likewise despise the independence of smaller states and the respect for their interests. Neither of these empires are friends of nation-states. However, the difference between the US and Russia is that it is as a result of Russia’s actions that our friends, brothers and comrades from the East are dying and our country is once again under threat.

Therefore, we call on the following people, who have publicly expressed their support for Vladimir Putin and his aggressive policy in recent days, to adopt anti-imperialist rhetoric and express support for smaller nations and for Poland in the name of which you have often marched in the Independence March. Otherwise, we will be forced to consider you enemies of nation-states and of a united Europe, and a persona non grata. We assure you that we will strictly enforce this position using all the means at our disposal.

The communiqué is for:

1. Eric Striker – National Justice Party
2. Mark Collet – Patriotic Weekly Review/NoWhiteGuilt
3. Keith Woods
4. Mike Peinovich
5. Joel Davis
6. Marian Kotleba – Ludova Strana Nase Slovensko
7. Nick Griffin – BNP
8. Morgoth Review – anonymous altright commentator
9. Gregory Conte
10. Forza Nuova
And others who officialy supports Putin agenda.

Autonomiczni Nacjonaliści / portal Autonom.pl

Miesięcznik Narodowo-Radykalny „Szturm”

Obóz Narodowo-Radykalny

Stowarzyszenie „3 Droga”

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”