Konferencja Episkopatu Polski przyjęła dokument „Chrześcijański wymiar patriotyzmu”, w którym pozytywnie wypowiada się o ożywieniu postaw patriotycznych w naszym kraju. Jednocześnie jednak biskupi postanowili skrytykować nacjonalizm, który ich zdaniem absolutyzuje naród oraz jest niezgody z chrześcijańskimi wartościami poprzez skoncentrowanie się na egoizmie narodowym.

Przygotowany przez Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski dokument jest poświęcony przede wszystkim zagadnieniu miłości do ojczyzny. Polscy biskupi uważają więc, że miłość do własnego kraju jest zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego drogą do solidarnego budowania dobra wspólnego, a także wynika z czwartego przykazania Dekalogu. Patriotyzm nie powinien być przy tym miłością absolutną, ponieważ dla chrześcijanina ponad innymi wartościami powinna stać miłość do Boga, stąd stoi on ponad narodami i tym samym ustanawia najwyższe normy moralne.

Nacjonalizm jest więc dla polskiego Episkopatu przeciwieństwem patriotyzmu, ponieważ biskupi utożsamiają go z egoistycznymi postawami i wspomnianym absolutyzowaniem własnego narodu. Przywołują przy tym słowa papieża Jana Pawła II, który w 1995 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział, iż prawdziwy patriota nie zabiega o dobro narodu kosztem pozostałych, ponieważ przynosi to straty każdej ze stron. Szczególnie przerażenie duchowieństwa budzi szczególnie „skrajny nacjonalizm”, który ma przekształcać się w :nowe formy totalitarnych aberracji”.

Tym samym według Episkopatu patriotyzm znacząco różni się od nacjonalizmu, ponieważ poprzez codzienne relacje z konkretnymi ludźmi przeciwstawia się „często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne”. Dodatkowo biskupi wyróżnili współczesny patriotyzm, jaki ich zdaniem prowadzi obecnie do pomocy bliźnim i jest otwarty na współpracę z innymi, a więc dzięki temu jest odpowiedzią na obecne „uczucia lęku, zagubienia i zagrożenia, którymi żywi się wiele ideologii” w tym te odwołujące się do „języka nacjonalizmu”.

Na podstawie: gosc.pl.