praca, cudzoziemcy, na czarnoStraż Graniczna zamierza karać firmy za zatrudnianie cudzoziemców przebywających w Polsce bez zezwolenia. Za zatrudnienie nielegalnego imigranta przedsiębiorcy ma grozić m.in. wykluczenie z przetargów.

Założenia przewidują penalizację uporczywego zatrudniania osób przebywających w Polsce wbrew przepisom; będą to kary grzywny lub ograniczenia wolności, w zależności od wagi czynu. Za uporczywe zatrudnianie nielegalnych imigrantów, po wykryciu znacznej liczby takich pracowników, przedsiębiorca ma zostać wykluczony na trzy lata z udziału w przetargach.

Oprócz tego, przedsiębiorca zostanie pozbawiony dostępu do funduszy unijnych lub będzie zmuszony zwrócić pomoc państwa uzyskaną w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających nielegalne zatrudnienie. Dyrektywa ta obowiązywać będzie również w przypadku nielegalnego zatrudniania osób nieletnich.

Pierwsze doniesienia o zamiarze karania pracodawców za zatrudnianie nielegalnych imigrantów pojawiły się w połowie marca. Rządowe Centrum Legislacji jest obecnie na etapie przygotowywania projektu nowelizacji dyrektywy w tej sprawie, która nieoficjalnie ma wejść w życie w lipcu tego roku.